Achtergrondfoto van het Soesterduinenbos
Algemene voorwaarden - Inwonerpanel Soest

LEES DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U ZICH REGISTREERT. HIER WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR DE DEELNAME AAN HET INWONERPANEL SOEST.

Algemeen
Het Inwonerpanel Soest is het panel van gemeente Soest. Meldt u zich aan als lid van Inwonerpanel Soest, dan stemt u in met deze Gebruikersvoorwaarden. Met uw inschrijving bevestigt u dat u deze informatie heeft gelezen. Als u niet met deze Gebruikersvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u zichzelf niet te registreren voor het Inwonerpanel Soest.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van gemeente Soest, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde "copyright-vermelding" in alle kopieën op te nemen: Copyright © gemeente Soest. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

- een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
- (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud
Gemeente Soest heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Gemeente Soest garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit gemeente Soest, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal gemeente Soest in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Door u verstrekte informatie
Indien u informatie aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u uw medewerking aan een onderzoek verleent, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Vrijwillige deelname
De deelname aan het Inwonerpanel Soest is vrijwillig. U mag te allen tijde zelf bepalen of u deelneemt aan onderzoeken of niet, en u kunt zichzelf altijd uitschrijven op de website.

Persoonsgegevens en verwijzing naar Privacyverklaring
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact
Indien u een vraag of een klacht heeft over deze website neem dan contact op met info@inwonerpanelsoest.nl.

Diversen
Gemeente Soest behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Op deze algemene voorwaarden en uw gebruik van het Inwonerpanel Soest is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.